Starověký Egypt

27. května 2006 v 14:46 | Ing. Ladislav Novák -prameny |  starověk

Starověký Egypt

Vzhledem ke klimatickým a přírodním podmínkám došlo v Egyptě k podobnému rozdělení jako v Mezopotámii, tedy k rozdělení na Horní a Dolní Egypt.
Kolem roku 3 000 si král Horního Egypta podrobil i Dolní Egypt a dal základ jednotnému státu. Dějiny Egypta byly pro přehlednost rozděleny podle dynastií vládnoucích rodů pocházejících z různých krajů. Dějiny Egypta můžeme rozdělit na období Staré; Střední a Nové říše.
Kamenné stavby podobné jehlanu nazýváme pyramida;pyramidy, podle nich se nazývá i období Staré;staré říše dobou stavitelů pyramid. Za období největšího hospodářského rozmachu Egypta je považována doba Nové říše.
Mezi nejvýznamnější panovníky a stavitele pyramid Nové říše jsou řazeni Thutmos III. a Ramess II. Stejně jako v Mezopotámii hráli i v Egyptě velmi důležitou hospodářskou a náboženskou roli kněží;duchovní, jejich postavení vyplývalo z velkého množství lidmi uctívaných bohů, mocenským protipólem byli otroci, kteří na rozdíl od kněží neměli žádná práva ani moc.
Základem egyptského náboženství byla víra v posmrtný život, proto si také faraóni nechávali stavět pyramidy, v kterých měli uložené vše potřebné k přechodu do říše mrtvých. Jako základ pro posmrtný život bylo pro Egypťany a Egypťanky zachování tělesné schránky zemřelého, proto těla mrtvých mumifikovali, aby zabránili přirozenému rozkladu.
Egypťané také znali písmo, které se nazývá hieroglyfické;hieroglyfy, vyvinulo se z obrázkového písma. V Egyptě díky potřebě mumifikace vzniká nový vědní obor - lékařství. Panovník v Egyptě používal označení faraón a byl uctíván jako Bůh nebo syn Boha. V Egyptě se psalo na papyrus , který rostl při březích Nilu, nakrájel se na tenké proužky, které se slepovaly do dlouhých pásů (svitků).
V Egyptě byly položeny základy věd, např. astronomie, která umožnila vznik kalendáře s celkovým počtem 365 dní v roce.
K první mírové smlouvě v dějinách (mezi egyptským faraónem a králem Chetitů) došlo v období Nové říše za panování Ramesse II.
Pro egyptské malby je charakteristická forma malby - tzv. egyptský kánon, což znamená, že postavy byly zobrazovány z profilu;boku v trochu nepřirozené pozici.

Zemědělství a řemeslo

Nejúrodnějším místem Egypta bylo údolí řeky Nilu. Znalost zemědělství se rozšířila do Egypta z Mezopotámie. Pyramidy jsou obrovské stavby ve tvaru jehlanů. Nejznámějšími stavebními památkami Egypta jsou pyramidy.
Ve 3. tisíciletí př.n.l. vznikaly stupňovité pyramidy, později měly stěny rovné;hladké. Lidé v Egyptě budovali soustavy zavodňovacích;zavlažovacích kanálů.
Egypťané znali hrnčířský kruh a vypalovací pec. Vysokou úroveň v Egyptě měla výroba látek, tedy tkalcovství. Egypťané ovládali tepání kovů, tedy kovotepectví. Egypťané ovládali odlévání kovů, tedy kovolitectví. Pyramidy sloužily jako hrobky faraonů; panovníků;králů.

Společenský život v Egyptě

Egyptské pyramidy sloužily jako hrobky faraonů. Nejznámější a největší pyramidy se nacházejí ve městě Gíza. Egyptské školy vznikaly při chrámu. Egyptské školy mohli navštěvovat chlapci.
Egyptští muži se oblékali do krátké zavinovací sukně. Egyptské ženy nosily střižené dlouhé úzké šaty. Nejoblíbenějším šperkem Egypťanů byl velký límcový náhrdelník zhotovený ze zlata.
Egypťané chodili bosí nebo v jednoduchých sandálech. Egyptští kněží a děti nosili vyholené;holé hlavy, ostatní nosili paruku nebo vlasy zastřižené na ramena. Egyptští muži se holili, líčili se jak muži, tak ženy.

Sjednocení Egypta

Egypt se původně dělil na Horní a Dolní Egypt. V Egyptě vládnul faraon. Faraon byl v Egyptě pokládán za ztělesnění boha, měl neomezenou moc a jeho slovo bylo zákonem. Faraonovi patřila v Egyptě veškerá půda. Slovo dynastie označuje jeden panovnický rod.
Po faraonovi byli nejdůležitější společenskou vrstvou kněží, plnili náboženské úkony. Chrámy byly centrem vzdělanosti;moudrosti;učení.
Základním společenstvím byla v Egyptě vesnická občina. Horní Egypt se nacházel na jihu, tedy na horním toku Nilu. Dolní Egypt se nacházel na severu, tedy na dolním toku Nilu.
V první polovině 3. tisíciletí př.n.l. se pod nadvládou Horního Egypta spojilo celé území Egypta v jeden celek. Zakladatelem sjednoceného Egypta pod nadvládou Horního Egypta byl faraon Meni. Titul faraona se v Egyptě dědil po mužské linii.
Egyptští vojenští velitelé potlačovali nepokoje mezi obyvatelstvem, bránili stát před nepřáteli a vedli výbojné války. Egyptští úředníci byli vybíráni hlavně z řad faraonových příbuzných, nejdůležitější byl vezír, který řídil státní správu. Mezi egyptské úředníky patřili i výběrčí daní, účetní, písaři a správci sýpek.

Stručné dějiny - základní datace a údaje o starověkém Egyptě

Nejstarším obdobím dějin Egypta byla archaická říše, ta spadá do první poloviny 3. tisíciletí př.n.l. Období, kdy byl Egypt silným státem nazýváme Stará říše - druhá polovina 3. tisíciletí př.n.l.
O Střední říši v Egyptě mluvíme od začátku 2.. tisíciletí př.n.l. Nová říše v Egyptě byla ve druhé polovině 2. tisíciletí př.n.l. Období mezi egyptskými říšemi Starou, Střední a Novou se nazývají mezidobí.
Pozdní Egypt se nazývá období dějin samostatného Egypta - 11. - 4. st. př.n.l. Roku 332 př.n.l. dobyl Egypt makedonský král Alexandr Makedonský zvaný Veliký.
Po smrti Alexandra Makedonského se jeho vojevůdce Ptolemaios stal vládcem Egypta. Roku 30 př.n.l. byl Egypt připojen k Římu jako provincie. Poslední egyptskou panovnicí byla známá Kleopatra z dynastie Ptolemaiovců. Egypt byl napaden mořskými národy v době Nové říše. Mořskými národy se nazývají kmeny, které se daly do pohybu koncem 2. tisíciletí př.n.l.
Před vstupem do Egypta vyvrátily mořské národy říši Chetitů v Malé Asii a zpustošily Sýrii a Palestinu. V období Nové říše ovládal velkou část Egypta velekněz boha Amóna.
V 7. století př.n.l. dobyla Dolní Egypt Asýrie. Roku 525 př. n l. se stal Egypt součástí Persie; perské říše. Dynastie, kterou Ptolemaios založil, se nazývá ptolemaiovská. Ptolemaiovská dynastie vládla v Egyptě do roku 30 př.n.l., kdy se stal Egypt součástí Říma; římské říše.

Písmo, pyramidy a zikkuraty

Úvahy o nesmrtelnosti najdeme v sumerské literatuře v eposu o Gilgamešovi. Jako hrobky sloužily pyramidy egyptským králům, kterým se říkalo faraoni. Písmo, ve kterém jeden znak označoval jednu slabiku, se nazývá slabičné písmo. Abeceda, kde každé hlásce odpovídá jeden znak, se nazývá hlásková abeceda.
Seříznutým rákosem se psalo na hliněné tabulky klínovým písmem. Nejznámější egyptské pyramidy se nacházejí v Gíze. Na vrcholu každého zikkuratu stál chrám.
Egypťané stavěli obrovské pyramidy, v Mezopotámii se stavěly terasovité zikkuraty. Jednoduché tvary vzniklé zjednodušováním obrázků se nazývají piktogramy. Později se v Mezopotámii stal ze sumerštiny mrtvý jazyk, který uměli používat jen vzdělanci.

Dar Nilu

U řeky Nil vznikala malá knížectví, ze kterých vznikly dva velké státy - Horní a Dolní Egypt. Ke sjednocení Egypta došlo na počátku 3. tisíciletí před n. l. Egyptské lví sochy s lidskou hlavou se nazývají sfingy .
Lidé se v povodí řeky Nil začali usazovat asi v 6. tisíciletí před Kristem. Horní a Dolní Egypt sjednotil král Horního Egypta, který se nazýval Meni. Konec Střední říše je spojen s vpádem nájezdníků pocházejících z Asie.
Doba vlády ,,stavitelů pyramid,, se shoduje s obdobím Staré říše. Období Staré říše se také někdy nazývá epocha vlády stavitelů pyramid. Největší pyramidu má vládce Staré říše, který se jmenuje Cheops;Chufu. Na Sinajský poloostrov podnikali Egypťané výpravy pro cedrové dřevo. Nejstarší je Džoserova pyramida.

V zemi faraonů, pyramidy

Na konci 13. století podnikaly tzv. Mořské národy nájezdy z pevniny i z moře. Alexandr Makedonský připojil Egypt ke své zemi a jeho nástupci v Egyptě byli Ptolemaiovci. Král Amenhotep IV. neboli Achnaton zrušil uctívání boha Amona;Amóna a zavedl boha Atona. Vládce a válečník Ramses II. byl nucen bojovat s Chetity. Po nástupcích Alexandra Makedonského;Velikého ovládli Egypt Římané.
Egyptskému písmu se říkalo hieroglyfy a dovedlo zaznamenat hlásky i slabiky. V Údolí;údolí králů se nacházejí hrobky ve skálách s mumiemi panovníků. Tělům, která se po smrti nabalzamovala, se říká mumie.
Největší rozmach Egypta proběhl v období Nové říše. Egypťané slepovali svitky z papyrusu , který byl vyroben z rákosu. Úlomkům keramiky, kterými se psalo, se říkalo ostraka.
více informací naleznete na www.egypt.blog.cz
 

17 lidí ohodnotilo tento článek.

Aktuální články

Reklama