Pravěk - Dějiny pravěku

2. května 2006 v 21:41 | Ing. Ladislav Novák -prameny |  pravěk

Dějiny pravěku

3 miliony let až 10 000 před naším letopočtem se datuje paleolit - starší doba kamenná
10 000 - 7 000 př.n.l. se datuje
mezolit - střední doba kamenná
7 000 - 5 200 př.n.l. se datuje
neolit - mladší doba kamenná
5 200 - 3 500 př.n.l. se datuje
eneolit - pozdní doba kamenná
3 500 - 1 550 př.n.l. se datuje
starší doba bronzová
1 550 - 1 300 př.n.l. se datuje
střední doba bronzová
1 300 - 750 př.n.l. se datuje
mladší doba bronzová
750 - 400 př.n.l. -
starší doba železná - období halštatské
400 př.n.l. začíná
mladší doba železná - období laténské

Pravěk

Pravěk začíná vznikem člověka asi před třemi milióny let. Pravěk je nejstarším a nejdelším obdobím v dějinách lidstva. Pravěk je možné rozdělit na dvě etapy podle toho, jakým způsobem si lidé získávali obživu.
Pravěk je také možné dělit podle materiálu, z kterého si tehdejší lidé zhotovovali zbraně a nářadí. Podle toho, z jakých materiálů si pravěcí lidé vyráběli zbraně a nástroje, se pravěk dělí na dobu kamennou, bronzovou a železnou.
Nejstarší státy vznikly kolem roku 3 000 př. n. l. v Mezopotámii a v Egyptě. Nejrychleji probíhal vývoj na území Asie a Afriky. Konec období pravěku je spojen se vznikem prvních států;státních útvarů. V průběhu pravěku osídlili lidé Evropu, Asii, Ameriku, Afriku a Austrálii.

Jak je kdo starý (Země a život na Zemi), o archeologii a pravěku

Stáří planety Země je přibližně 4 až 5 miliard let. První život na Zemi se zrodil v moři;vodě. První příslušníci lidského rodu se objevili na Zemi;zeměkouli někdy před 3 miliony let.
Archeologie je věda, která zkoumá minulost;dějiny;historii na základě hmotných nálezů;pramenů. Pravěk je doba od počátku lidských dějin před téměř 3 miliony let až do stěhování slovanských kmenů v 6. století n.l.
Na našem území je konec pravěku datován až do 9. a 10. století, až po dobu Velké Moravy a rodícího se přemyslovského českého státu. Pravěk se dělí na 3 hlavní epochy pojmenované podle materiálu převažujícího při výrobě nástrojů a zbraní.
Pravěk se dělí na dobu kamennou, bronzovou a železnou. V pravěku byly položeny základy současné civilizace.
Archeologická kultura je odborný název, který si vytvořila archeologie pro označení souboru obdobných archeologických nálezů (například obydlí, keramiky, způsobu pohřbívání) vymezených v určitém čase a prostoru. Jednotlivé archeologické kultury dostávají svá jména podle výzdoby;úpravy;vykreslení;formy keramiky, významného naleziště či kulturního znaku.

Zrození lidstva

Charles Darwin byl první, kdo v polovině 19. století vyslovil myšlenku o vzniku a vývoji člověka; lidí z opice.
Nejstarší kosterní pozůstatky živočicha zvaného australopiték; australopithecus, který má nejblíže k člověku, byly nalezeny v Africe.
Člověk nazývaný zručný, homo habilis, je nejstarší druh z rodu člověk.
Po člověku zručném nastupuje člověk vzpřímený, homo erectus. Člověk zvaný vzpřímený zhotovoval kamenné nástroje a začal využívat ohně.
Po člověku vzpřímeném nastupuje člověk rozumný, takzvaný homo sapiens. Neandrtálec je nejznámějším představitelem rodu homo sapiens.
Před 40 000 lety se v Evropě objevil homo sapiens sapiens, člověk dnešního typu, který pocházel z Blízkého východu. Hlavními znaky člověka jsou vzpřímená postava, kráčivá noha, ruka jako orgán práce, rozvoj mozku, souvislá hlásková (artikulovaná) řeč a společenský způsob života.
Základ lidství spočívá ve schopnosti učení, předávání zkušeností;znalostí a v činorodé práci. Lidé obývající dnes naší planetu náleží k druhu homo sapiens sapiens. Lidé se odjakživa snažili dopátrat se svého původu, k tomu jim sloužily mýty, legendy a náboženské představy. Člověk vznikal postupně četnými proměnami z dávných prapředků, má některé společné znaky s dnešními opicemi;primáty.
Umění a náboženské představy se rozvinuly až s příchodem člověka dnešního typu, homo sapiens sapiens. Lidská kultura je souhrn všech hmotných;materiálních a duchovních hodnot vytvářených lidmi.
 

76 lidí ohodnotilo tento článek.

Aktuální články

Reklama